Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Dél-alföldi Szociális módszertani tevékenység ellátása

2011. április 1 – 2012. december 31.

A Dél-alföldi regionális módszertani intézmény célja a szociális ellátórendszer szakmaiságának megerősítése és stabilizálása Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében. A három megyében működő szociális intézmények, szervezetek szakmai munkájának összehangolása, hatékonyságának és az ellátás minőségének javítása, meglévő erőforrások felhasználásával. Fontos a szakmai együttműködés további megerősítése, megyénként szakmai találkozási alkalmak megteremtése (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében). Megyénkénti területi koordináció – szakmailag jól működő intézményekkel, szervezetekkel szakmai konzultációk a szociális szakmai terület eredményes bevonása.
A jogszabályokban meghatározott módszertani tevékenységek minőségi ellátása elsődleges. A szolgáltatásról folyamatos visszacsatolás biztosítása és az elégedettség mérése fontos feladat.
A regionális szociális módszertani feladatok ellátását a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg.
Fontosnak tartjuk a kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalaival történő zavartalan együttműködést mindhárom megyében, jó együttműködést.
A regionális szociális módszertani feladatok ellátását a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg.

Módszertani feladatok megvalósítása – Konzorciumi partnerek konkrét feladatai:

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
- Módszertani feladatellátás: falu- és tanyagondnoki szolgáltatás módszertani feladatainak ellátása
- Együttműködő partner a Mentálhigiénés Egyesület (5630 Békés, Borozsgyán u. 1/1.) Pszichiátriai és szenvedélybetegek alap- és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatainak ellátása: közösségi ellátások, nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok módszertani feladatainak ellátása

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
Módszertani feladatellátás - támogató szolgáltatás; fogyatékos személyek szakosított ellátásának módszertani feladatai: nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, lakóotthonok.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti csoport
Módszertani feladatellátás: hajléktalan személyek alap és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai: étkeztetés, utcai szociális munka, nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok.
SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház
Módszertani feladatellátás: családsegítés módszertani feladatainak ellátása

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
Módszertani feladatellátás: idős személyek alap- és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok

Módszertani feladatok
Információgyűjtés
- Folyamatos kapcsolat a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalaival, valamint a jegyzőkkel
- Kapcsolatfelvétel a régió területén működő szociális alap-és szakosított ellátást nyújtó intézményekkel, és azok fenntartóival /települési önkormányzatok/kistérségi társulások/.
- Szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményekről adatbázis készítése ellátási típusonként
-Megyei/területi bázisintézmények kialakítása – koordinátori hálózatépítés, szakértői tevékenység feltérképezése.
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a régióban működő civil és egyházi szervezetekkel.
- Konzorciumi partnerségben megvalósuló hatékony módszertani feladatellátás érdekében folyamatos személyes és elektronikus kapcsolattartás a módszertani feladatokat felvállaló intézmények között.
- Szakminisztériummal, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel való folyamatos kapcsolattartás az ellátandó feladatok hatékony megvalósulása érdekében.
- Módszertani szolgáltatásokról, hírlevelek, tájékoztató füzetek készítése és továbbítása a szolgáltató intézmények munkatársainak valamint fenntartóiknak.

Információs szolgáltatás
- Kiemelt feladat a szakminisztériumtól érkező információk, aktuális jogszabályi változások, adatok szolgáltatása, és eljuttatása a szolgáltató intézmények munkatársainak valamint fenntartóiknak
- Módszertani Szaktanácsadó Szolgálat működése: ellátási típusonként a régióban – a területi bázisintézmények szakembereinek bevonásával – a szociális alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények munkatársaiktól és a fenntartóktól érkező kérdésekre, megkeresésekre konkrét írásos és szóbeli reagálások, személyes konzultációs lehetőségek biztosításával.
- Helyszíni látogatások: a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények munkatársai számára helyszíni, saját környezetükben személyes konzultációs lehetőségek biztosítása.
- Hírlevelek: a módszertani feladatokról, az akkreditált képzésekről, pályázati lehetőségekről, egyéb aktuális információkról folyamatos tájékoztatás hírlevelek útján az ellátotti típusonként a régióban.
- Szakkönyvtárak működtetése a módszertani feladatokat ellátó intézményeknél.
- Módszertani kiadványok: területről érkező publikációk, cikkek, modellértékű programok, innovatív fejlesztések összegyűjtése, szerkesztése, sokszorosítása és továbbítása a régióban működő szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek felé.
- Módszertani szolgáltatást nyújtó intézmények honlapjainak folyamatos frissítése, karbantartása – a szolgáltatást nyújtó intézmények tájékoztatása.

Egyéb módszertani feladatok
- szakmai napok, szakmai műhelyek, workshopok szervezése a régióban ellátási típusonként

Szakmai ajánlások, módszertani útmutatók készítése
- Szakterületenként a tevékenységet érintő, szükségletekhez igazodó szakmai ajánlások, módszertani füzetek készítése.
Szakértői tevékenység
- Szakterületenként felkérésre szakmai programot véleményez, szakértői feladatokat ellát.

Koordinációs tevékenység megvalósulása a módszertani feladatellátásban
- Koordinációs központként működni a szociális, egészségügyi, más intézmények és a civil szektor között. Regionális módszertani feladatellátásunkat csak több szektorú, intézményközi kapcsolattartás kialakításával, folyamatos fejlesztésével és működtetésével tudjuk biztosítani. Rendszeres együttműködésre törekszünk mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek működése hatással lehet a dél-alföldi régió szociális szolgáltatást nyújtó intézményeinek munkájára.

A szakmai együttműködés és partnerség érdekében
- Rendszeres kapcsolattartás a regionális szociális módszertani feladatokat ellátó intézményekkel, Szociális és Gyámhivatalokkal, Felsőoktatási Intézményekkel.
- A regionális szociális módszertani feladatokat ellátó intézményekkel közös találkozók szervezése, lebonyolítása, cél a hatékony információáramlás biztosítása, partneri együttműködés bővítése.
- Konzultációs napok szervezése a régióban működő szociális, gyermekvédelmi és egyházi módszertani intézményekkel – módszertani tapasztalatok átadása érdekében.
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a régióban működő civil és egyházi szervezetekkel
- Módszertani értekezlet tartása ellátási típusonként kiépített területi bázisintézmények vezetőivel, munkatársaival, szakértőkkel – feladatvállalások egyeztetése, az elvégzett munkákról beszámolók készítése.
- Módszertani intézményként a szakmát érintő képzéseken, konferenciákon való aktív részvétel.
- Felkérésekre ellátotti típusonkénti témakörben előadás, szekcióvezetés – gyakorlati tapasztalatok átadása.
- Kutatás – felmérés – helyzetelemzés- felkérésekre kutatások készítésében való közreműködés, felmérések, helyzetelemzések készítése.
- Együttműködés a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásában.
- Hiányzó ellátások megszervezésében való aktív közreműködés a régióban, ellátási típusonként.

Kiemelt feladatvállalás:
- Figyelemmel kísérni a térség szociális ellátásokkal kapcsolatos helyzetét, speciális szükségleteit, problémáit, megvizsgálni azok okait, megoldások keresése, részvétel uniós programokban, tudományos kutatásokban, módszertani anyagok kidolgozásában.
- Segítségnyújtás hiányzó ellátások, új modell értékű programok, kezdeményezések megvalósításához.
- Komplex segítségnyújtás (szakmai anyagok, személyes konzultációk, helyszíni látogatás, műhelymunkákra meghívás) azoknak a fenntartóknak, illetve intézményvezetőknek, akik hozzánk fordulnak.
- Szakmai napok, tanulmányút, esetmegbeszélő csoportfoglalkozás, helyszíni látogatások, módszertani értekezletek, szaktanácsadó szolgáltatások, honlap működtetése.