Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI  EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA


I.
Általános rendelkezések

1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai, érdekvédelmi szervezete.

2.) Az Egyesület neve: Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete
3.) Székhelye:                Kecskemét, 6000 Kölcsey u.21.
     Irodájának címe:      Kecskemét, Ipoly u. 1/a. I. emelet 117. 
4.) Működési területe: Bács-Kiskun és Csongrád megye területe,
                                         Pest megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
                                        Békés megye

5.) Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező, önálló - pártoktól független -
szervezet.
6.) Az Egyesület a non-profit törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi:
- szociális tevékenység
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
- kulturális tevékenység
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
- oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezeti nevelés
- kutatás
- bűnmegelőzés 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
- kapcsolatépítés határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel,


II.
A Falugondnokok Egyesületének célja és feladatai


1. Az Egyesület célja, hogy

- a jelen alapszabályba foglalt célkitűzések szerint egy szervezetbe fogja össze a falugondnokokat, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő önkormányzati tisztségviselőket, szakembereket, önkéntes segítőket, s tevékenységével képviselje a személyes érdekvédelmet, valamint a közös érdekegyeztetést.
- fejlessze a falvak, tanyás térségek hátrányos helyzetének javítása érdekében a falugondnoki szolgálatot.
- a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös céljait támogassa
- saját eszközeivel segítse a falugondnokok érdekeinek érvényesülését, a falugondnokságok társadalmi szakmai erősödését, színvonalának és rangjának emelkedését, segítse elő a falugondnoki tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését
- járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés, továbbképzés minőségéhez és korszerűségéhez
- biztosítson fórumot a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek megvitatására és szakmai álláspontok kialakítására.
- a határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolatépítéssel segítse a falugondnokságok határon túli elterjesztését


2. Az Egyesület - az előző bekezdésben meghatározott - célok megvalósítása érdekében

- tagjai, érdeklődő segítői számára a hálózat működéséről információkat gyűjt és közöl, a tömegkommunikációs eszközökön keresztül munkájáról tájékoztatja a nyilvánosságot, népszerűsíti tevékenységét
- tapasztalataival, javaslataival segíti az újonnan szerveződő falugondnoki szolgálatokat
- a működési területét érintő kérdésekben az állami és civil szervezetek megkeresésére véleményt nyilvánít, e szervezetekkel együttműködik. Saját kezdeményezése alapján intézkedések megtételére javaslatot tesz
- kezdeményezéseivel, állásfoglalásaival, szakértői javaslataival elősegíti a falugondnokok szakmai érdekeinek érvényre juttatását, megbecsülését
- összejöveteleket, konferenciákat, képzéseket, továbbképzéseket rendez, amelyeken alkalmat ad az aktuális elméleti és gyakorlati kérdések megvitatására
- az egyesületi keretek közt kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes szervekhez eljuttatja
- szakmai szervekkel, közös fellépésükkel is segítik a falugondnokok érdekképviseletének ellátását
- együttműködik a szakmai érdekeket képviselő országos szakmai szövetségekkel és más szakmai szervekkel
-  konzultációkat és előadásokat rendez, fórumot biztosít új kezdeményezések eredményeinek ismertetéséhez és megvitatásához
- feladatai megoldása érdekében pályázhat, pályázatokat hirdethet, alapítványt tehet, kitüntetést alapíthat
- javaslatokat tesz kitüntetésekre
- kezdeményezi és támogatja szakmai művek kiadását, népszerűsítését
- szakmai hírlevelet, kiadványokat jelentet meg
- következetesen képviseli a falugondnokok szakmai érdekeit, javaslatot tesz az országos szervezetben a személyi képviseletre
- szükség szerint bevonhatja munkájába mindazokat  a (nem tag) szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják segíteni.
- Jótékonysági akciókat szervez és adományokat gyűjt. 
- Tagjainak szociális rászorultság esetén segélyt ad
- Határon túli falugondnokságok létrehozását ösztönzi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal történő kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek ki¬használásával;

III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az Egyesület tagsága:
 rendes tagok
 - természetes személyek
 - jogi személyek
 pártoló tagok
 tiszteletbeli tagok

2. Az Egyesület természetes személy tagja csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet, aki  megválasztott falugondnok, illetve nyugdíjas falugondnok, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, nyilatkozatban kéri felvételét az Egyesületbe, kötelezettséget vállal az alapszabály megtartására, és a tagdíjbefizetés teljesítésére.

3.  Az egyesületnek jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek tagjai, amennyiben az egyesület célkitűzéseit elfogadják és tevékenységében részt vesznek és az éves tagdíjat megfizetik.

4. Pártoló tagok az a természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik a falugondnoki rendszer fejlesztését, elterjesztését támogatják és akik vállalják a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Önkormányzatok csak pártoló tagok  lehetnek.

5. Tiszteletbeli tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki a falugondnoki rendszer megteremtése, fejlesztése, finanszírozása, menedzselése terén kiemelkedő tevékenységet végez. A tiszteletbeli tagot az elnökség vagy az Egyesület bármely tagja javaslatára a Közgyűlés választja meg.

6. A tagfelvételről az Elnökség határoz.


A TAGOK JOGAI

1. A tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják. A tagokat egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület közgyűlésein minden tag részt vehet, tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható.
2. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület célkitűzéseit megvalósító rendezvényeken.
3. A tagokat megilletik mindazok a kedvezmények, amelyeket az Egyesület részükre biztosít. A tagok egyesületi vélemény nyilvánítást kezdeményezhetnek.
4. A tiszteletbeli és pártoló tagokat a választási és a választhatósági és szavazati jogok nem illetik meg, közreműködésük elveire és tartalmára nézve a közgyűlés döntései az irányadók.

A TAGOK KÖTELESSÉGEI

 Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatait megtartani, és az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni.
 A tagok mindenkor a közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek rendszeresen fizetni.


IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI

1. Az Egyesület tevékenységét a következő szervek irányítják:

a) Közgyűlés
b) Elnökség

2. Az Egyesület keretében egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jelleggel működő bizottságok hozhatók létre.

3.) Az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző szervet: Felügyelő Bizottságot hoz létre, amennyiben az egyesület éves költségvetése az ötmillió Ft-ot eléri.

A.
A KÖZGYŰLÉS

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 a) az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak   megválasztása
 b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának elfogadása és   módosítása
 c) az Elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása
 d) a költségvetés fő összegeinek megállapítása
 e) más egyesülettel való egyesülés vagy az Egyesület feloszlatása kérdésében való  döntés
 f) a tagsági díj összegének megállapítása

2/b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának, elfogadása és módosítása, éves beszámolójának jóváhagyása 

3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal az Elnökség határozatára, valamint ettől függetlenül is a tagok egyharmadának az ok és a cél megjelölésével az Elnökséghez írásban benyújtott indítványára kell összehívni.
Az üléseket az elnökség, valamint a tagok döntése alapján az ügyvezető hívja össze levélben vagy a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél útján - közölve a napirendet, valamint az ülések után a határozatokat.

4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. A tagok kétharmadának jelenléte és a jelenlévők kétharmadának egyetértése szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint az Egyesület feloszlatásának kimondásához. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és 30 napon belül másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Az ülések nyilvánosak.

5. A Közgyűlés határozatait - a kétharmados szótöbbséget kívánó ügyek kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyíltan történik, azonban az Elnökség tisztségviselőire és tagjaira történő szavazás titkos.

6. Az Elnökség tagjainak választásakor a Közgyűlés 3 tagú jelölő és szavazatszedő bizottságot választ. Az Elnökség tagjainak megválasztási módja titkos szavazással történik.


B.
ELNÖKSÉG


1. Az Elnökség  három évi időtartamra megválasztott szervezet, amely irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az Alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozataink végrehajtásáról. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározására.

2.) Az Egyesület két közgyűlés közötti általános ügyintéző szerve az elnökség. A napi munkát, a programok előkészítését és megvalósítását az egyesület menedzser szervezete (irodája) végzi. 

3. Az elnökség tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen-előéletű és nincs közügyektől eltiltva. Az elnökség választja meg tagjai közül nyílt szavazással az alelnököt.
Az elnökségben résztvevő tagok (ideértve az elnököt és az ügyvezetőt is) nem lehetnek a felügyelő bizottság elnöke vagy tagjai, közöttük hozzátartozói kapcsolat nem lehetséges. Az elnökségbe jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet az elnökség elnöke, ügyvezetője vagy tagja:
- az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka-  vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója,
- az a személy, aki az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve hozzátartozója. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
- A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

4. Az Elnökség tagjai:  elnök
                                       5 elnökségi tag


5. Az elnökség  hatáskörébe tartozik 
- az éves költségvetés, és pénzügyi terv elkészítése és közgyűlés elé terjesztése
- az Egyesület folyamatos működésének biztosítása
- a közgyűlés összehívása és napirendjének megtervezése

6. Az elnökség koordinálja a bizottságok munkáját, megvitatja a közgyűlés elé kerülő beszámolókat, javaslatokat. Véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet testület elé utalnak.

7. Az elnökség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. Fontos közérdekből illetve magánérdekből az érintett kérelmére azonban a nyilvánosságot kizárhatja.

8.) Az Elnökség munkájának és feladatainak segítésére ügyvezetőt bíz meg.

9. Az Elnökség a megválasztását követő 6 hónapon belül köteles elkészíteni az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a szervezet működtetési, ügykezelési, gazdálkodási, fegyelmi, és egyéb szabályzatokat, valamint elfogadja az éves programot, illetve a költségvetést. Az SZMSZ jóváhagyására a közgyűlés jogosult.

10. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik.
Az üléseket az Elnök vagy az Ügyvezető hívja össze írásban vagy telefonon, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt az Elnökség szavazással fogadja el. Ha az elnökségi tagok legalább harmada - az ok és a cél megjelölésével - indítványozza, az elnökségi ülést 30 napon belül össze kell hívni. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A napirend keretében érintett természetes személy vagy szervezet képviselője külön meghívható az adott téma tárgyalására, s számukra az elnökség szavazás alapján tanácskozási jogot biztosíthat.
 
11. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján mentesül kötelezettség vagy felelősség alól, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve érdekelt a jogügyletben.

12.) Az Elnökség megbízza az ügyvezetőt olyan nyilvántartás vezetésével, melyből a közgyűlés, valamint az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

13.) Az Elnökség határozatait írásba foglalja és az érintettekkel való közlés mellett a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben teszi közzé

14.) Az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba írásbeli kérés alapján az egyesület tagjai betekinthetnek.


AZ ELNÖK

AZ EGYESÜLET ELNÖKÉNEK FELADATAI

1.) Az Egyesület vezetését és képviseletét az elnök önállóan, egy személyben látja el.

2.) Az elnök feladatai és hatásköre:
   - képviseli az egyesületet
   - vezeti az elnökségi üléseket
   - vezeti a közgyűlést
   - szervezi és végzi a hasonló céllal működő hazai és külföldi   szervekkel való
      kapcsolat felvételét
   - munkájáról beszámol az elnökségnek és a közgyűlésnek
   - utalványozási jog

3.) Az elnök az  SZMSZ-ben  egyes feladatait és hatáskörét átruházhatja az elnökség tagjaira, valamint az ügyvezetőre.

4.) Az elnök mellett az Egyesület ügyintézését és teljes jogú képviseletét  az ügyvezető végzi.

C
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1.) A Felügyelő Bizottság három évi időtartamra megválasztott szervezet, amely ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.

2.) A Felügyelő Bizottság  Egyesület ellenőrző szervezete.

3.) A Felügyelő Bizottság tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű és nincs közügyektől eltiltva.
4.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az Egyesület elnöke és elnöksége, valamint  az egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban álló személy. Az összeférhetetlenség kiterjed a hozzátartozókra is.

4.) A Felügyelő Bizottság tagjai:  elnök
     2 elnökségi tag
A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg titkos szavazással.
Az elnökség választja meg tagjai közül nyílt szavazással az elnököt.

5.) Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

6.) A Felügyelő Bizottság véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet a testület elé utalnak, de maga is kezdeményezi az ellenőrzéseket.

6.) Az Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

7.) A Felügyelő Bizottság munkája során az Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

8.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosultat - az Elnököt, valamint a Közgyűlést -  értesíteni, ha az Egyesület működése során jogszabálysértést tapasztalt.

V.

AZ EGYESÜLET INTÉZMÉNYEI

1. Az egyesület színvonalas képzési tevékenysége érdekében akkreditált felnőttképző intézményt (AL - 1717) működtet.

2. Az akkreditált felnőttképző intézmény vezetője a törvényben előírt megfelelő végzettségű szakember - képzésvezető lehet.

3. Az akkreditált felnőttképző intézmény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, valamint az intézmény-akkreditációs követelményekről szóló 24/2004. FMM rendelet előírásainak teljesülése érdekében a Képzési Szakmai Tanácsadó Testületet működtet. A testület működési célja az intézmény szakmai munkájának, a különféle képzések színvonalának folyamatosan magas szintű biztosítása.

3. A tanácsadó testület három tagú. Tagjait négy évre kéri fel az egyesület elnöke.

4. A Szakmai Tanácsadó Testületet feladatai: 

megtárgyalja és véleményezi az intézmény vezetése által az előző évi képzési terv teljesüléséről szóló beszámolót, az előkészített tárgyévi képzési tervet, a kétéves beszámolót, és ezekről állást foglal.

tagjai közreműködnek az intézmény minőségirányítási rendszerének kialakításában, azt - beleértve a minőségpolitikát és az éves önértékelési rendszert, valamint az önértékeléseket és az azon alapuló tárgyévi minőségcélokat is-, jóváhagyják.

tevékenységével segíti az intézmény szakmai nyilvánosságának és képzési feladatainak érvényesülését, a szakmai és üzleti kapcsolatainak minél teljesebbé válását.

A SZTT tagjai elősegítik az intézmény szakmai céljainak megvalósulását, és lehetőségeik szerint közreműködnek azok elérésében.

VI.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az Egyesület működésének anyagi forrásai:
       tagdíjak
       pártoló tagok és intézmények hozzájárulása
       adományok
       saját alaptevékenységéhez kapcsolódó az egyesület gazdálkodásából
            származó bevételek
       pályázatok
       egyéb tevékenységből származó bevételek

2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozást folytathat, a vállalkozás azonban nem képezheti tevékenysége döntő, meghatározó részét és a vállalkozás eredménye csak az egyesület céljainak megvalósítására és szervezetének működtetésére használható.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II.1.) pontban meghatározott célokra, valamint a II.2.) pontban felsorolt feladatok megvalósítására fordítja.

3. Az Egyesület állami és egyéb szervek anyagi támogatását elfogadhatja, politikai pártok támogatását azonban nem.

4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel  a szabályszerű pénz-  és vagyonkezelésért pedig az Elnökség tartozik felelősséggel.

5. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért nem felelnek, csak a tagdíj befizetésére kötelezettek. Az Egyesület tagja v. képviselője által az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítéssel tartozik.

6. Az Egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően - annak keretei között - a mindenkori pénzügyi előírások betartásával köteles gazdálkodni

7. Az Egyesület nevében bankszámláról való rendelkezéshez az  elnök, vagy egy elnökségi tag, valamint  az ügyvezető rendelkezik aláírási joggal.


AZ EGYESÜLET FÜGGETLENSÉGE

1.) Az Egyesület a hazai lakosság érdekében fejti ki közhasznú, non profit tevékenységét.

2.) Az Egyesület politikai pártoktól, politikai mozgalmaktól független társadalmi szervezet.

3.) Az Egyesület alapszabályában kötelezi magát arra, hogy politikailag semleges, jelöltet országgyűlési képviselőválasztáson nem támogat, azt teljes mértékben a jövőre nézve is kizárja, valamint pártoktól támogatást nem fogad.

4.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


VEGYES RENDELKEZÉSEK


1. Az Egyesületi tagság
-     kilépés
-     kizárás vagy
-     elhalálozás
-     törlés útján
szűnik meg.

2.) Az Egyesület megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad, ha a bíróság feloszlatja.

3.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és a Ptk rendelkezései az irányadók.

4.) Az alapszabályt az 1997. október 31-i közgyűlés jóváhagyta és elfogadta, rendelkezései azonban az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak.

5.) Az egyesületi tagokon kívül az egyesület működési területén élő falugondnokok, valamint települési önkormányzatok is igénybe vehetik az egyesület közhasznú szolgáltatásait.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból meghatározott feltételek mellett az Egyesülettel tagsági viszonyban nem levő személyek, közösségek, szervezetek is részesülhetnek. Az Egyesület szolgáltatásait és azok igénybevételi lehetőségét, módját nyilvánosságra hozza a Falugondnoki Hírlevélben.

6.) Az egyesület működéséről a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben ad tájékoztatást. Az Egyesület éves beszámolóiba, közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról - saját költségére - másolatot készíthet a személyi adatokra vonatkozó törvényi szabályozás keretei között.


Az eredeti alapító okiratot az alakuló közgyűlés és az alapító tagok közül 17 tag aláírásával hitelesítette.
Az alapszabályt az  1997. november-i közgyűlés elfogadta (Kelebia), 1998. február 20-i közgyűlés módosította (Ágasegyháza), rendelkezései az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak.
MÓDOSÍTÁS - 1998. december 11-én, 1999. január 18-án , 2000. február 13-án, 2005. december 8-án, 2008. február 21-én, 2008 december 5-én.

Kecskemét, 2008. december 5.

   Friebert Gábor
elnök

Hitelesítő:
Csörszné Zelenák Katalin