Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

KÖZLEMÉNY

a falu- és tanyagondnoki képzésről és a képzésre való jelentkezésről
a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 3. § felhatalmazása alapján

A képzés célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet szabályozza, hogy falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

A 260 órás (156 óra elmélet, 104 óra gyakorlat) tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik.

A falu- és tanyagondnoki tanfolyam képzési díja 185.000.-Ft. (A képzési díj nem tartalmazza az esetlegesen igénybe kívánt venni szállás és étkezés költségeit.)

A képzés szervezését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) látja el.

Képzőhelyek:
- Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (Kecskemét),
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete (Miskolc),
- Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (Szombathely)

A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: dolgozat elkészítése a településrő l és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról - megadott szempontok alapján. Szóbeli vizsga: a dolgozat szóban történő megvédése a képzés végén vizsgabizottság elő tt, valamint a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján; gyakorlati vizsga, mely tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót.

Nem bocsátható vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az előadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelező, abból felmentés nem adható. A Főigazgatóság a képzés teljesítésének igazolására - a sikeres záróvizsgát követően - a képzésen részt vevő személy részére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munkakör betöltését teszi lehetővé. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzésen való részvétel, írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladatok teljesítése. Ha a képzésre bejelentkezett személy a képzésen nem vesz részt, vagy igazolatlanul távol marad, abban az esetben a képzésre történő jelentkezésről szóló igazolás érvényét veszíti.

A képzésre való bejelentkezés

A képzésre történő jelentkezés folyamatos. A 2019-es képzések időpontj ának pontos meghatározására a beérkező jelentkezések függvényében kerül sor, amelyről a j elentkezőket levélben értesítjük.
A jelentkezéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. postacímre várjuk.

Képzésre a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete alapján készült, a kapcsolódó anyagoknál megtalálható jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben alkalmazott személyt. A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik főállású közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerződés alapján határozatlan idejű munkaszerződéssel.

2019-ben a jelentkezési díj összege: 10.000.- Ft

A jelentkezési lap és a szükséges mellékletek beérkezését követően a Főigazgatóság a jelentkezési díjról szóló számlát eljuttatja a munkáltatónak. A számla kiegyenlítését követően kerül sor a képzésre történő jelentkezés visszaigazolására. A Főigazgatóság tájékoztatást ad a képzés várható időpontjáról, helyszíné ről a bejelentkezett fenntartóknak.
A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költségek a jelentkező munkáltatóját terhelik. A Főigazgatóság a képzések indulása elő tt számlát küld a beiskolázó munkáltatónak, nyolc napos fizetési határidővel. 2019-ben a falu- és tanyagondnoki képzési díjának összege személyenként: 185.000,- Ft.

További információ:
Bartus István
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu 

A képzés alapképzés, így nem minősül a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésével továbbképzési pont nem szerezhető.